Nasze cele

 1. – propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturowemu oraz gospodarczemu Polski, w szczególności poprzez promocję wśród społeczności lokalnych przedsiębiorczości, której inicjowanie i rozwijanie ducha może stać się katalizatorem wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach kraju;
 2. budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy oraz świadomości o roli przedsiębiorczości w tworzeniu miejsc pracy, dobrobytu i wzrostu gospodarczego;
 3. upowszechnianie idei patriotyzmu gospodarczego;
 4. propagowanie idei samoorganizacji grup i społeczności lokalnych;
 5. popularyzację przedsiębiorczości Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Gospodyń Miejskich;
 6. popularyzację przedsiębiorczości innych organizacji pozarządowych działających w społecznościach lokalnych, takich jak stowarzyszenia i fundacje;
 7. propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu;
 8. przyczynianie się do niwelowania negatywnych skutków edukacyjnych i gospodarczych COVID-19 (koronawirusa);
 9. wspieranie aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego młodzieży oraz upowszechnianie idei wolontariatu;
 10. kultywowanie rozwoju więzi międzyludzkich;
 11. propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 12. wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki w kraju;
 13. wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 14. integracja członków Stowarzyszenia.